یکپارچگی = کارایی

ستیران با ارائه سامانه هایی قدرتمند اما یکپارچه ، بنیان گذار مفهوم Unified Communication  و یا همان سامانه ارتباطات یکپارچه در سطح کشور می باشد که با توجه به زیر ساخت های ارتباطی کشور، امری امکان ناپذیر به نظر می آمد ولی ستیران با همکاری سازمان های ارتباطی همچون شرکت مخابرات ایران و تکنولوژی های روز دنیا به این هدف نایل شد.