سابقه کاری، تولید بومی

شرکت ستیران با دارا بودن بیش از 600 مشتری در سطح کشور و با پیاده سازی سامانه های کشوری با استفاده از کارشناسان و دانش بومی این عقیده را پرورش می دهد که تولید نرم افزار های بومی نه تنها می تواند مورد اطمینان و کارا باشد بلکه با همگامی با فرهنگ و مطابق با نوع کاربری، سلیقه کاربران ایرانی را ارج می نهد