سامانه پرداخت یکپارچه ستیران راه حلی است پویا برای خروج از وصولی های معوق با استفاده از سامانه های دیگری همچون تماسگیر هوشمند و یا سامانه پیام کوتاه سازمانی است که ضمن اتصال به این سامانه ها تسریع در پرداخت را برای سازمان به همراه می آورد.

پیامگیر
اتصال به هر منبع داده راه حلی جامع برای پرداخت تلفنی و اینترنتی یکپارچه
قابلیت های ویژه ی سامانه تلفن گویا و تماسگیر هوشمند ستیران امکان پرداخت قبوض ، حق بیمه ، وام های معوق ، قبوض پرداخت نشده معوق و …. را میسر مینماید .

این سامانه میتواند پل ارتباطی مردم و سازمان ها باشد که به وسیله آن اعلام مبلغ بدهی به مشتریان صورت گرفته و در صورت تمایل مشتریان به عملیات پرداخت تلفنی و اینترنتی بصورت یکپارچه متصل شده و انجام می گردد.

راه حلی جامع برای پرداخت تلفنی و اینترنتی یکپارچه
یکی از مهمترین اتفاقات در این سامانه عدم نیاز به شناسه پرداخت است که بدین صورت راحتی پرداخت را هم برای مشتری و هم برای سازمان به همراه خواهد داشت.
قابلیت انتخاب بانک

قابلیت انتخاب بانک ها با استراتژی متفاوت ( اولویت مشخص شده، هوشمند بر حسب سرویس دهی بهتر، نوبتی )

قابلیت گزارشگیری از پرداخت ها

گزارش مانده بدهی، گزارش فروش های روزانه، گزارش در خواست های اشتراک روزانه، گزارش پرداخت های روز جاری و هفتگی و ماهیانه از یک نوع لیست خدمات

قابلیت اتصال به باشگاه مشتریان

یکی از مزیت‌های مهم رقابتی این سامانه استفاده باشگاه مشتریان از سامانه یکپارچه پرداخت است که مشترک باشگاه میتواند برای افزودن شارژ و یا خرید و هرنوع خدمتی که در نهایت به پرداخت منتهی می شود استفاده نماید

پرداخت بدون شناسه

عدم نیاز به شناسه پرداخت و دریافت آن توسط سامانه های امور مشترکین یا CRM

جلوگیری از پرداخت تکراری

با استفاده از تکنولوژی استفاده شده در این سیستم در دو مرحله امکان بررسی قبض پرداخت شده وجود دارد مرحله بانک و مرحله دوم سیستم های مشترکین و مشتری

قابلیت اتصال به سامانه فرم ساز و فرآیند ساز

در این سیستم سازمان یا شرکت ها می توانند در فرم های مربوط به مشتریان و مشترکین چنانچه نیاز به پرداخت و یا فرآیندهایی که مرحله پرداخت دارند به راحتی فراخوانی و از این سامانه استفاده نمایند

تمامی انتظارات از یک سامانه یکپارچه پرداخت با ستیران برآورده می شود

سیستم پرداخت یکپارچه ستیران راه حلی است پویا برای خروج از وصولی های معوق با استفاده از سامانه های دیگری همچون تماسگیر هوشمند و یا سامانه پیام کوتاه سازمانی است که ضمن اتصال به این سامانه ها تسریع در پرداخت را برای سازمان به همراه می آورد

درخواست دموی نرم افزار

در صورت نیاز به برگزاری جلسه معرفی سامانه ها بصورت غیر حضوری و یا حضوری، درخواست خود را در این بخش ثبت نمایید.
سامانه ساز
پیشرفته ترین راه حل های پرداختی ستیران (SETPAY)
رضایت مندی مشتریان
اعتماد بیشتر مشتریان برای پرداخت و صحت از پرداخت خود توسط درگاه های پرداختی شرکت و اعلام سهل الوصول بودن پرداخت ها
خودکارسازی پرداخت ها (تلفنی و اینترنتی)
خودکار سازی فرآیند های پرداخت و بعد از پرداخت ، افزایش کارآیی و آزاد کردن اپراتورها و پرسنل جهت تایید یا پرداخت مشتری برای ادامه روندهای پس از پرداخت را به همراه خواهد داشت .
نظارت دقیق بر روی وردی های مالی و پرداختی
نظارت بر درگاه پرداخت تلفنی می تواند سیاست های اصلی سازمان را برای تمرکز بیشتر بر روی ورودی های پرداختی را مدیریت و نظارت کند