مدیر

آیا سامانه ستیران 360 تاثیر عمده ای بر افزایش کارایی و میزان بازدهی پرسنل سازمان شما داشته است ؟

صد البته .این سامانه یا افزایش قدرت نظارت بر ارتباطات ضورت گرفته مابین شهروندان و پرسنل و همچنین با ارئه سرویس های خودکار و نیمه خودکار مانند سیستم های پاسخگویی خودکار از طریق کانال های (تلفن گویا، پیام کوتاه و وبسایت) نقش عمده ای بر افزایش بازدهی پرسنل و نیز صرفه جویی در زمان نیروی انسانی سازمان داشته است.

مدیر