شهروند

به نظر شما ارائه چه سرویس هایی می تواند شعارهای تکریم ارباب رجوع و دولت الکترونیک را به واقعیتی عملی تبدیل نماید؟

ارائه خدمات مختلف سازمان ها بصورت غیر حضوری، امکان ثبت نظرات، پشنهادات و انتقادات و ثبت و پیگیری شکایات از طریق کانال های مختلف ارتباطی و اعلام و شفاف سازی مراحل روند رسیدگی به هر کدام می تواند رضایت ارباب رجوع و قدمی به سوی دولت الکترونیک را به همراه داشته باشد.

شهروند