نرم افزار گردش فرم

/Tag:نرم افزار گردش فرم

سامانه ی گردش کار (Workflow) – اتوماسیون

تعریف و مدیریت گردش فرآیندهاموتور گردش کار ستیران ابزار لازم جهت تبدیل فرآیند ها به الگوهای هماهنگ و تکرار پذیر را در اختیار سازمان ها قرار می دهد، تا بتوانند با سازماندهی منظم منابع(اسناد) و به جریان انداختن آنها در فرآیندهای سازمانی از دوباره کاری ها اجتناب کرده و باعث استاندارد سازی پروسه های موجود در سازمان شود. امکان تعریف انواع شروط تعریف شرط امکان تعیین روند از پیش تعریف شده فرایند های پیچیده را به سازمان خواهد داد و