سامانه ارتباطات یکپارچه

/Tag:سامانه ارتباطات یکپارچه

مدیریت ارتباطات یکپارچه سازمانی-سامانه جامع ستیران 360 – Contact Server

معرفی سامانه جامع ستیران 360 سامانه مدیریت ارتباطات یکپارچه سازمانی (مرکز ارتباطات ستیران 360) از 3 زیرسیستم اصلی تشکیل شده است که وظیفه ایجاد پل ارتباطی بین سازمان و مخاطبینش را خواهد داشت و کلیه سامانه های موجود در این بسته نرم افزاری، سازمان شما رو در راستای بهینه سازی این ارتباطات یاری می نماید. این 3 زیر سیستم را می توان سیستم مدیریت کانال های ارتباطی با تمرکز بر ماژول مرکز تماس، اتوماسیون با تمرکز بر روی فرم ساز و فرآیند