خدمات غیر حضوری برای بورس

/Tag:خدمات غیر حضوری برای بورس

ستیران و بازار داغ بورس

کرونا به نفع بورس ، ستیران به نفع کارگزاری هادر روزهایی که دنیا در تب و تاب فروکشیدن التهاب ویرویس کرونا به سر می برد ، افراد شاغلی که اینترنت برای ادامه ی کسب و کار آنها کفایت میکرد دورکار شدند و آنهایی که باید حضوری فعالیت میکردند ، بیکار ! کلمات کلیدیمرکز تلفن(PBX)، مرکز تماس، مرکز تلفن، کال سنتر، کانتکت سنتر، تماس ، مشتری، پرسنل ، مدیریت ، مرکز پشتیبانی کارگزاری، راه اندازی باشگاه مشتریان، صندوق انتقادات پیشنهادات سرمایه گزارها