اتوماسیون فکس

/Tag:اتوماسیون فکس

بهترین جایگزین سیستم های فکس سنتی و موجود در سازمان ها چیست (فکس سرور)

نگهداری اسناد کاغذی و مشکلات آنقبل از هر چیزی باید توجه کرد مشکلات عدیده متنوعی در روند نگهداری اسناد کاغذی و ساماندهی آن بر اساس عنواین مختلف باعث می شود هر روز به  فکر الکترونیکی کردن اسناد خود باشیم و این کار را زود تر انجام دهیم متاسفانه با مشکل زیر ساخت فعلی و اسناد بایگانی بسیار زیاد و پیوست کردن آن به اسناد مربوط ومرتبط ، هم بسیار سخت بوده و هم وقت زیادی به خود اختصاص می دهد . در