میزخدمت

میزخدمت (Service Desk) را بیشتر بشناسیم

میز خدمت (Service Desk) چیست؟آن دسته از دستگاه ها و مسئولینی که عهده دار وظیفه ی مهم “تکریم ارباب رجوع” شده اند ، به وسیله ی اهرم “میزخدمت” این  هدف خود را راحت تر و با کیفیت بالاتری تامین میکنند. میز خدمت را به دو روش سنتی و الکترونیکی میتوان اجرایی نمود که بدیهیست روش دوم روش جامع تر ، کم هزینه تر، پایدار تر و کاملتری خواهد بود. تکریم ارباب رجوع به صورت سنتی به این صورت است که باید