سیستم مدیریت شکایات

/Tag:سیستم مدیریت شکایات

سامانه تکریم ارباب رجوع | میز خدمت سازمانی

معرفی سامانه تکریم ارباب رجوع | میز خدمت سازمانی این سامانه از طریق ابزار های ارتباطی یکپارچه و متعدد خود درخواست ها و نیاز های مطرح شده توسط ارباب رجوع را در قالب سرویس هایی همچون نظرسنجی، شکایت، پرسش و پاسخ و.. دریافت نموده و سپس به کارشناسان مربوطه ارجاع می دهد تا با ایجاد وظیقه و تقسیم کار، به آنها رسیدگی شود. در طول این روند و از طریق سامانه میز خدمت ستیران شهروند می تواند در جریان مراحل اقدامات