سامانه مرکز تماس هوشمند

/Tag:سامانه مرکز تماس هوشمند

مرکز تماس (Call Center)

معرفی سامانه مرکز تماس ستیران مرکز تماس ستیران تنها سامانه بومی و ایرانی در حوزه مدیریت تماس ها و یکپارچه سازی کانال های ارتباطی است که برای سازمان حذف خطای انسانی و کارهای تکراری در مدیریت کانال های ارتباطی سازمان را به ارمغان می آورد. افزایش سرعت و کیفیت انجام کارها، تجمیع و یکپارچگی کلیه کانال های ارتباطی جهت خدمت رسانی بهتر و در نهایت گردش درخواست ثبت شده در سیستم به وسیله تعریف وظیفه و اختصاص به کاربران، تمامی مراحلی است